Large Scale Comprehensive Development

OCEAN PRIDE Tsuen Wan

CARIBBEAN COAST Tung Chung

SOUTH HORIZONS Ap Lei Chau

LAGUNA VERDE Hung Hom

FUJI GRANDFIELD Guangzhou

YU FU MING ZHU Quanzhou